COMMITTEE OF JAPANESE DIGEST OF INTERNATIONAL LAW

 

Director

Atsuko Kanehara
Sophia University


Kyo Arai
Masahiko Asada
Junichi Eto
Doshisha University
Kyoto University
Sophia University

Shuichi Furuya

Shotaro Hamamoto

Mika Hayashi
Waseda University
Kyoto University
Kobe University

Mariko Kawano

Akira Mayama

Tomonori Mizushima
Waseda University
Osaka University
Nagoya University

Tadashi Mori

Koichi Morikawa
Akio Morita
University of Tokyo
Senshu University
Hosei University
Junji Nakagawa
Kazuhiro Nakatani

Yumi Nishimura
University of Tokyo
University of Tokyo
University of Tokyo
Hironobu Sakai
Shigeki Sakamoto
Akiho Shibata
Kyoto University
Kobe University
Kobe University
SHIN Hae Bong
Akira Takada
Mari Takeuchi
Aoyama Gakuin University
Tokai University
Okayama University

Norio Tanaka

Koji Teraya

Toshiya Ueki
Ryukoku University
University of Tokyo
Tohoku University

Ryo Yamamoto

Osamu Yoshida
Saitama University
Tsukuba University